WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Przedszkole „Tęczowa Kraina” miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Grupa docelowa:

dzieci w wieku przedszkolnym, oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do lutego 2022 r. szans edukacyjnych 75 dzieci uczęszczających do przedszkola „Tęczowa Kraina” ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz nabywanie specjalistycznych kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola.

a) Integracja sensoryczna – celem zajęć jest polepszenie integracji między zmysłami w obrębie układu nerwowego. Terapeuci stymulują zmysły i usprawniają obszary deficytowe. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej i urządzonej sali. Wyposażenie stanowi specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możliwa jest stymulacja przedsionkowa, proprioceptywna i dotykowa.
Program zaburzeń integracji sensorycznej zawiera różne kombinacje zadań. Znajdują się wśród nich między innymi: ćwiczenia równoważne, kontrolujące postawę, poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową, zadania z komponentą rotacyjną lub horyzontalną, trening grafomotoryczny i fiksacji wzroku.
Poprzez realizację zajęć uzyskuje się następujące efekty:
– polepszenie przetwarzania bodźców sensorycznych,
– normalizacja napięcia mięśniowego,
– regulacja równowagi,
– poprawa sprawności ruchowej,
– udoskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących,
– poprawa koncentracji uwagi.

b) Gimnastyka korekcyjna indywidualna – podczas zajęć dziecko wzmacnia osłabione mięśnie, a rozciąga przykurczone, zwiększa również swoją sprawność oaz rozwija rozwój ogólny. Rozwija chęć podejmowania aktywności fizycznej, poprawia zdolność zapamiętywania, spostrzegawczość, koncentrację, co rzutuje na poprawę funkcjonowania w szkole i grupie rówieśników.

Założenia zajęć:
– wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
– korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
– wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego- więzadłowej kręgosłupa,
– rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
– wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
– wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienia stóp i nawyku prawidłowego chodu.
Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów, jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

c) Zajęcia logopedyczne – zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy. Rozwijają motorykę narządów mowy, wzbogacają słownik bierny i czynny, uczą prawidłowego oddychania i wypowiadania głosek. Doskonalone są formy wypowiedzi pod względem gramatycznym i składniowym. Specjaliści dążą do kształtowania i doskonalenia komunikacji poprzez rozwijanie zaburzonych funkcji, mających bezpośredni lub pośredni związek z mową tj. rozumieniem wypowiedzi, spostrzeganiem wzrokowym, pamięcią, myśleniem, rozwijaniem wrażliwości słuchowej, a w szczególności słuchu fonematycznego budującego wzorce słuchowe pojęć. Podejmują się rozpoznania trudności komunikacyjnych, przeprowadzając specjalistyczne badanie logopedyczne, określają potrzeby, możliwości każdego dziecka i na tej podstawie sporządzają diagnozę, a następnie opracowują indywidualne programy terapeutyczne.
Terapia prowadzi do ograniczenia oraz eliminowania wad i zaburzeń mowy, takich jak: opuszczanie, deformacje i zastępowanie poszczególnych głosek oraz opóźniony rozwój mowy.
Zespół dokłada starań, by nauczyć dzieci świadomego i intencjonalnego posługiwania się podstawowymi pojęciami: nazwami osób i przedmiotów, nazwami cech, prostymi wyrażeniami i zwrotami określającymi stosunki przestrzenne, czasowe, a następnie kilkuzdaniową wypowiedzią.
W tym celu wykorzystują różne metody pracy oraz specjalistyczne  programy wspierające rozwój mowy.

d) Zajęcia socjoterapeutyczne – zajęcia przeznaczone są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Zajęcia koncentrują się na:
– rozwijaniu koncentracji uwagi,
– rozwijaniu twórczego myślenia,
– zgodnym działaniu w zespole i współdziałanie z innymi,
– tworzeniu wspólnych prac,
– analizie ćwiczonych umiejętności,
– rozbudzaniu gotowości do swobodnego wypowiadania się,
– odczuwanie radości z wykonanego zadania,
– radzeniu sobie z własnymi problemami,
– kształtowaniu inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie własnych uczuć
i innych),
– doskonaleniu wyrażania swoich uczuć,
– przełamywaniu nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów.
Dzieci biorą udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Podczas treningu takich zachowań zaspokajają także własne potrzeby emocjonalne i społeczne, rozwijają swoje zainteresowania.

a) „Matematyka w ruchu z wykorzystaniem metody Numicon”- to zajęcia opracowane na Oxford Uniwersity wspierające myślenie matematyczne.

Zadaniem ćwiczeń jest stworzenie w umyśle dziecka obrazu liczby i jej wartości – poprzez nadanie jej wyobrażenia w postaci klocka o konkretnych rozmiarze, kolorze i ilości dziurek. Ten obraz pozwala na szybkie szacowanie wielkości oraz wprowadzanie kolejności, pojęć większy, mniejszy a także na podstawowe działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
Klocki NUMICON to nie tylko przejrzysta reprezentacja abstrakcyjnych dla dzieci liczb, ale również atrakcyjne narzędzie do nauki i zabawy. Dzięki klockom Numicon nauka matematyki może być przyjemna i efektywna. Klocki wykorzystywane są w edukacji matematycznej na całym świecie, zarówno w szkołach ogólnodostępnych jak i w szkołach integracyjnych i specjalnych.

Udział w zajęciach ma wiele zalet:
– system Numicon porządkuje nabywane przez dzieci umiejętności matematyczne, zgodnie z ich naturalnym rozwojem,
– klocki opierają się zarówno na percepcji wzrokowej dziecka jak i na zmyśle dotyku,
– dzieci pracujące systemem Numicon opierają swoje umiejętności o trwałą reprezentację liczb,
– Numicon pozwala na wizualizację zależności między liczbami,
– wszystkie wykonywane na klockach operacje oraz algorytmy działań arytmetycznych są przejrzyste,
– system Numicon pozwala na stymulację innych funkcji umysłowych i poznawczych, takich jak kategoryzacja, szeregowanie, układanie sekwencji, stymulowanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
– atrakcyjność klocków jest dużą motywacją do nauki matematyki.
Zajęcia Numicon wspomagają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych i uzdolnień w zakresie edukacji matematycznej. Kształtują u dzieci odporność emocjonalną i uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dominującymi formami pracy w metodzie Numicon są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe. W czasie pracy indywidualnej dzieci mają możliwość samodzielnego działania i poszukiwania rozwiązań. Po opanowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania liczb, dodawania i odejmowania, dzieci przechodzą do kolejnych działań związanych z mnożeniem i dzieleniem.

b) „Programowanie z krabem” nauka zakłada kształtowanie i rozwijanie takich umiejętności jak logiczne myślenie, spostrzegawczość, planowanie, przewidywanie, wnioskowanie, czy kreatywność.

Zajęcia wprowadzają dzieci w świat kodowania już w wieku przedszkolnym i umożliwia nabywanie kluczowych umiejętności poprzez świetną zabawę. Programowanie z krabem to nauka programowania za pomocą unikalnej metody „programowania w ruchu” która jest świetnie dopasowana zarówno do rozwoju psychofizycznego i społecznego najmłodszych dzieci. Jest to doskonałe narzędzie do integrowania grupy. Podczas zabawy może być aktywna cała grupa, dzięki czemu dzieci nabywają tak istotne umiejętności jak współdziałanie z rówieśnikami, nawiązywanie z nimi relacji, wspólne eksperymentowanie i rozwiązywania zagadek. Programowanie z krabem uczy dzieci myślenia analitycznego, algorytmicznego oraz umiejętności dedukcji co stanowi doskonałe przygotowanie do nauki informatyki w szkole. Dzieci mogą eksperymentować, tworzyć wzajemnie zadania, obserwować innych i uczyć się na błędach. Taki sposób nauki pobudza kreatywność oraz uczy współpracy. Przeprowadzenie zajęć dla dzieci nauczy korzystać z nawyków myślowych, które niezbędne są w informatyce, ale i codziennym życiu.

Zajęcia rozwijają takie umiejętności jak:
– nawiązywanie relacji rówieśniczych,
– współdziałanie z dziećmi,
– układanie i rozwiązywanie zagadek,
– eksperymentowania i przewidywania,
– określanie kierunków i ustalania położenia przedmiotów.
Programowanie w przedszkolu to przede wszystkim umiejętność dedukcji, myślenia analitycznego i algorytmicznego. Dzieci mogą eksperymentować, tworzyć wzajemnie zadania, obserwować innych co pobudza ich kreatywność, rozwija wyobraźnię i co ważne pozwala na uczenie się na błędach.

c) „Gry i zabawy wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny” – podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawania własnych emocji, umiejętności radzenia sobie z nimi, a także zdolności dostrzegania emocji u innych ludzi.

Przyczynia się to do rozwijania pozytywnych relacji społecznych, a także wpływa na jakość życia jednostki. Podstawowym miejscem zabaw jest dywanik i gry wielkowymiarowe, na których cała grupa może się swobodnie poruszać.

Gry i zabawy:
– uczą rozwiązywania problemów – wykorzystując takie umiejętności jak przypisywanie znaczenia do znaku, znajdowanie rytmów, znajdowanie prawidłowości, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, rozumienie kolejności zdarzeń, odwracanie operacji,
– wspierają samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie problemów, pozwalają uczyć się na błędach i uczyć się dzieciom od siebie nawzajem,
– wspomagają indywidualizację – zadania przydzielane są różnym dzieciom i różnym zespołom, tak żeby wszystkie dzieci były aktywne na każdych zajęciach i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości.

d) „Little Chef” język angielski w kuchni – realizacja zajęć ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami panującymi w kuchni, przyswojenie podstaw języka angielskiego. Zajęcia kształtują wyobraźnię, pomagają doskonalić zdolności manualne, uczą tworzenia nowych potraw i przekąsek. Dzieci dowiedzą się, jak powinny wyglądać codzienne posiłki oraz nauczą się nazewnictwa potraw w języku angielskim.