WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Tęczowa Kraina – przedszkole skutecznie wyrównujące szanse edukacyjne” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Grupa docelowa:

  • dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające w roku szkolnym 2019/20 do przedszkola Tęczowa Kraina- 85 osób,
  • rodzice lub opiekunowi prawni dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczający do przedszkola Tęczowa Kraina- 18 osób,
  • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkola Tęczowa Kraina- 15 osób.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do lutego 2022 r. szans edukacyjnych 75 dzieci uczęszczających do przedszkola „Tęczowa Kraina” ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz nabywanie specjalistycznych kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola.

to trening sensomotoryczny opierający się na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Podstawą pracy w tej terapii jest stosowanie dużej liczby ćwiczeń równoważnych, wykonywanych w warunkach statycznych lub dynamicznych. Ponad to wykorzystuje się ćwiczenia regulacji napięcia mięśniowego, koordynacji ciała, chwytania i palców. Ćwiczenia sensomotoryczne mają za zadanie stymulować prawidłowy rozwój organizmu dziecka poprzez dostarczanie mu zewnętrznych bodźców zarówno dotykowych jak i wizualnych. Nowatorstwo terapii polega na jej aspekcie praktycznym- zapewnia one wybór kluczowych obszarów pomocy oraz propozycje ćwiczeń i zadań. Regularne treningi sensomotoryki przy wykorzystaniu odpowiednich przyrządów pozwalają wyrównać trudności rozwojowe dziecka ułatwiając mu szybsze uzyskanie dojrzałości psychomotorycznej. Głównym celem jest hamowanie przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych.

Program zajęć Integracji Bilateralnej dla każdego dziecka ze względu na różne potrzeby, dobierany jest indywidualnie. Etapowy charakter programu daje możliwość uzyskania przez dzieci postępów w innym czasie. Ćwiczenia wykonywane są zmienne- podczas kiedy dziecko osiąga postęp, osiągnie podniesienie poziomu sprawności lub kiedy zostanie osiągnięty prawidłowy ruch każdego segmentu. Krokiem następnym jest dodawanie wizualnego i słuchowego przetwarzania. Ćwiczenia te są stopniowane- w przypadku kiedy dziecko nie może poradzić sobie z daną sekwencją, wracamy do poprzedniej. Postępy i trudności występujące u dzieci są systematycznie zapisywane i w odpowiednim momencie analizowane.

to specjalnie zaaranżowane wnętrze z ograniczonym dostępem światła dziennego umożliwiające realizowanie interwencji pedagogicznej i terapeutycznej, jak i wspomaganie relacji między opiekunem a podopiecznym. Jest to przestrzeń urządzona w sposób wyważony. Poprzez harmonijne i dopasowane do siebie bodźce wielozmysłowe wytwarza u obecnych dobre samopoczucie i procesy samoregulacyjne. Sala Doświadczania Świata to doświadczenia świata za pomocą bodźców wzrokowych, dźwiękowych, zapachowych, dotykowych, smakowych i kinestetycznych. Sala Doświadczania Świata jest propozycją spędzenia czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych, w którym to czasie są one oddzielone od wszystkich innych zajęć i aktywności dnia powszedniego.

Zajęcia mają zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko poznaje swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się współpracy. Terapią tą metodą doskonale sprawdza się gdy aktywnie w nich uczestniczą rodzice. Ćwiczenia są na tyle łatwe, że rodzice będą mogli nauczyć się wykonywać ich poprawnie w domu. Pozwoli to na stymulację dzieci poza ośrodkiem przedszkolnym.

Owa terapia jest kluczowa z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej i pozwoli na jej kontynuację po zakończeniu projektu zarówno przez nauczycieli TK jak i przez samych rodziców

Opis: zajęcia prowadzone w oparciu o elementy idei STEM (Science, Technology, Engineering, Math) która powinna być wdrażana od początkowych etapów edukacji. W ramach zajęć, dzieci wykorzystując edukacyjne zestawy klocków (m.in. ze śrubokrętami), dostosowanych do ich

poziomu rozwojowego [np. Lego Education – Maszyny i technika, (maszyny proste, budowa maszyn, Steam park)]. W trakcie zajęć, w oparciu o konstruowane przedmioty/maszyny będą w sposób naturalny wprowadzane treści równościowe oraz reorientacji zawodowej pozwalające na poznawanie różnych zawodów i ich znaczenia dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Dzieci za pomocą odpowiednich pomocy edukacyjnych w zależności od swojego wieku (np. specj. maty, klocki, gry typu SccotieGo, czy programy typu Scratch) będą uczyły się podstaw myślenia algorytmicznego, myślenia logicznego, przycznowo-skutkowego, analitycznego. Dzieci w trakcie zajęć będą rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność oraz kształtowały postawę twórczego wykorzystywania TIK, komputera, tabletu, komórki.

Zajęcia teatralne mają na celu umuzykalnienie dzieci, poprawienie ich koordynacji ruchowej, poprawienie zdolności językowych poprzez obcowanie z językiem angielskim w formie zabaw, śpiewania piosenek, krótkich ról teatralnych i wierszyków. W czasie trwania zajęć dzieci przyswajają język obcy w przystępnej dla nich formie: wykonują prace plastyczne, ćwiczą piosenki, krótkie układy taneczne oraz uczą się krótkich tekstów w języku angielskim. Zajęcia zakończone będą występem teatralnym wszystkich dzieci, które biorą udział w projekcie.

Program rozwoju dzieci o dużym wachlarzu zainteresowań i zdolności w wieku przedszkolnym. Zakłada współpracę nauczycieli i dzieci w realizacji różnych działań związanych z rozwijaniem pasji, zainteresowań.

Program realizowany będzie w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Podział na grupy wiekowe, ich dobór uzależniony jest od rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Jest programem, który wzbogaca proces wychowawczy tak, aby dziecko mogło osiągnąć poziom odpowiadający jego możliwościom. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka oraz rozwijanie wspomaganie i ukierunkowanie jego zdolności. W programie ważne jest to, że wyzwala     i podtrzymuje spontaniczną aktywność dziecka, sprzyja uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwia realizowanie się indywidualnej linii rozwojowej. Celem przewodnim programu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań uzdolnień oraz talentów. Uczenie kreatywności dzieci, poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.